İcra ve İflas Hukuku

- T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri.
- İstihkak davaları
- İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
- İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
- Menfi tespit ve istirdat davaları
- İpoteğin paraya çevrilmesi
Copyright (c)2017 Avukat Funda Bıçak, Tüm Hakları Saklıdır. 
Web Tasarım: Elitnet
free website
built with
kopage